Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend PNEI therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (privacywet). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelend PNEI therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Uw gegevens zijn dan naar u niet herleidbaar en versleuteld.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

Informatie via e-mail
Het kan voorkomen dat persoonlijke informatie via email met u wordt uitgewisseld. Een voorbeeld hiervan is de rapportage van uw neuro4 profiel. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan hoor ik dat graag.

Het contactformulier maakt gebruik van Google reCAPTCHA om te verifieren om spam tegen te gaan.
Google reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google.